SPORTOVNÍ CENTRUM Tečovice

PROVOZNÍ ŘÁD PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Článek I.

1. Vstup do všech zařízení centra je povolen pouze na platnou vstupenku nebo permanentku. Ceny jsou stanoveny ceníkem služeb vyvěšeném na viditelném místě při vstupu do centra.
2. Vstupem do prostoru centra se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a pokynům zaměstnanců centra a je povinen se s tímto řádem seznámit.
3. Dětem mladším 15-ti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let
4. Zaměstnanci centra mohou odmítnout vstup, pokud je kapacita centra plně obsazena
5. Správa centra si vyhrazuje právo vyčlenit hodiny pro tzv. klubové akce. Tato změna bude vždy včas oznámena na viditelném místě.

Článek II
Vyloučení z návštěvy

1. Do prostor centra je zakázán přístup a z používání zařízení jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí, která by ohrožovala zdraví jiných osob používající zařízení centra (např. osoby s horečkou, kašlem, zánět očních spojivek, nakažlivými chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, osoby postižené chorobami spojené s výtokem, kožními parazity a vyrážkami, soby s obvazem na těle aj.
2. Dále je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu,osobám nečistým a v nečistém oděvu a osobám zahmyzeným
3. Vstup do centra může být také odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, čistotu a bezpečnost centra nebo jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
4. Z prostor centra může být vykázán návštěvník, který porušil ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechl pokynů pracovníků centra. V tomto případě ztrácí návštěvník nárok na vrácení vstupného.
5. V krajním případě může správa centra požádat o zákrok příslušné bezpečnostní orgány.

Článek III.
Pokyny pro návštěvníky

1. Každý návštěvník centra je povinen chovat se ohleduplně a ukázněně a dbát ustanovení provozního řádu a pokynů pracovníků centra
2. Návštěvník se smí pohybovat jen v zařízeních vyznačených na platné vstupence nebo permanentce. Na požádání pracovníků jsou návštěvníci povinni prokázat se platným dokladem, opravňujícím čerpání služeb.
3. Doba pobytu začíná zakoupením vstupenky nebo označením (poukázáním) permanentky a končí uplynutím časového limitu pro pobyt v centru. Překročí-li návštěvník dobu určenou k pobytu, je povinen zaplatit doplatek dle platného ceníku.
4. Návštěvníci musí přestat využívat všech prostor centra tak, aby přesně v čase zavírací hodiny opustili budovu Sportovního centra.
5. Návštěvníci jsou povinni vyzout se ve vstupní místnosti centra a uložit zde do připravené poličky svou obuv, používat volně uzamykatelné šatnové skříňky, převlékat se jen v prostorách šaten a převlékáren a odkládat své věci pouze do uzamykatelných skříněk, jinak správa centra neručí za jejich ztrátu. Není vhodné přinášet s sebou větší částky peněz, ceniny, šperky aj. a správa centra neručí za jejich ztrátu.
6. Plavání v bazénu je povoleno pouze ve vlastních čistých plavkách. Do bazénu je zakázán vstup v trenýrkách, šortkách, bermudách, spodním prádle, cvičební úboru atd. Návštěvníci s delšími vlasy je musí mít při vstupu do bazénu staženy gumičkou. apod.
7. Každý návštěvník je povinen se z hygienických důvodů před vstupem do bazénu osprchovat a důkladně umýt mýdlem. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení centra, šetřit vodou a ihned po použití zavřít kohoutky sprch a ostatních zdrojů vody. Při odchodu z bazénu je žádoucí provést osušení, aby nedocházelo k zanášení vody do prostor šaten
8. Návštěvníci jsou povinni pohybovat se v centru pomalu a opatrně, aby nezranili sebe nebo ostatní osoby v centru.
9. Děti, které neumějí plavat, nebo plavou nedokonale, se mohou koupat pouze v doprovodu dospělé osoby, která přejímá odpovědnost za bezpečnost neplavce.
10. Při odchodu ze zařízení centra je návštěvník povinen odevzdat všechny zapůjčené věci, v případě ztráty, poškození zapůjčené věci nebo poškození,zničení a znečištění zařízení zaplatit náhradu škody ve výši určené správou centra.
11. V případě úrazu, poranění, nevolnosti nebo jiném, zdraví ohrožujícím stavu je nutno ihned přivolat pracovníka centra, který v případě nutnosti zajistí odbornou lékařskou pomoc. Za poranění, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, nemá správa centra odpovědnost.

Článek IV.
Je zakázáno návštěvníkům:

1. Zdržovat se v prostorách centra bez platné vstupenky
2. Vcházet do prostor zařízení ve venkovní obuvi
3. Vstupovat do oddělení nebo míst určených osobám jinému pohlaví, do prostor neurčených pro veřejnost a tam, kde je vstup zakázán
4. Křičet, pískat, chovat se hlučně, honit se, srážet či házet jiné osoby do bazénu, prát se, provádět nácvik bojových umění, úmyslně stříkat vodu na jiné osoby, používat audio a video atd.
5. Volat o pomoc bez vážné příčiny a svévolně používat vybavení místnosti plavčíka
6. Skákat do bazénu
7. V hodinách vyhrazených pro veřejnost používat potápěčskou výzbroj, míče, puky apod.
8. Vstupovat do bazénu bez předchozího umytí ve sprchách nebo se žvýkačkou, plivat na podlahu nebo do bazénu, vyplachovat ústa či nos ve vodě, močit do bazénu, čistit nebo prát prádlo, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše a jakýmkoliv jiným způsobem znečisťovat prostory centra
9. Používat šampony ve skleněných obalech, holit se žiletkami, odhazovat jehly nebo jiný materiál ohrožující bezpečnost ostatních osob.
10. Používat jakékoliv osobní elektrické spotřebiče s výjimkou fénu u zrcadla v šatně.
11. Vstupovat do centra se zvířaty
12. Přinášet jakékoliv hořlaviny a jiné životu nebezpečné látky a ostré předměty (nože, dýky, meče atd.)
13. Svévolně přemisťovat nábytek a zařízení, manipulovat s rozvody vody, elektřiny a jiným zařízením
14. Kouřit ve všech prostorách centra
15. Konzumovat jídlo s výjimkou míst k tomu určených
16. Vyžadovat od pracovníků centra služby odporující provoznímu řádu

Článek V.
Všeobecná ustanovení

1. Je povinností návštěvníků chovat se tak, aby jejich chování neodporovalo zásadám slušného a bezpečného chování a hygienicky nezávadného počínání
2. Návštěvníci i pracovníci centra jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení tak, aby nedocházelo k jejich poškození.
3. V případě nalezení cizích věcí, dokladů a peněz je nálezce povinen tyto věci odevzdat do pokladny centra
4. V případě, že návštěvník svým chováním způsobí škodu druhé osobě nebo na majetku centra, je povinen škodu uhradit, včetně případných dalších následků
5. V celém prostoru centra je zakázáno vylepovat jakákoliv oznámení, letáky a plakáty


Tísňová volání: Záchranná služba: 155
Policie: 158
Hasiči: 150


Provozovatel:
Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností ČR Zlín
(AVZO TSČ ČR Zlín)
Tečovice 112, 763 02 Zlín 4 – Malenovice, Mgr. Mecerod Jiří, předseda
Tel: 732 22 23 24Schváleno Krajskou hygienickou stanicí (KHS) Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín